تبلیغات
Performance - ﻣﻮﺑﻮﮔﺮﺍﻡ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪ ‏( 95/03/01 ‏)
Performance
ﭘﺮﻓﻮﺭﻣﻨﺲ ... برای یافتن ما در گوگل (اس اچ زد یلاگ) را جستوجو کنید

مرتبه
تاریخ : شنبه یکم خردادماه سال 1395
ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ T3.8.1-M8.5 :
* ﮔﯿﻒ ﻫﺎ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﯿﻒ ﻫﺎ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ‏(ﺯﻭﻡ ‏) ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﯿﻒ
* ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻓﺮﻭﺍﺭﺩ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
- ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻓﺮﻭﺍﺭﺩ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
- ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺍﺭﺩ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺍﺭﺩ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و…
ﻣﻮﺑﻮﮔﺮﺍﻡ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪ ‏( 95/03/01 ‏)
ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ T3.8.1-M8.5 :
* ﮔﯿﻒ ﻫﺎ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﯿﻒ ﻫﺎ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ‏(ﺯﻭﻡ ‏) ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﯿﻒ
* ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻓﺮﻭﺍﺭﺩ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
- ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻓﺮﻭﺍﺭﺩ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
- ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺍﺭﺩ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺍﺭﺩ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
* ﻧﻘﺎﺷﯽ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻘﺎﺷﯽ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ
* ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ
- ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻭ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ
- ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻭ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﻭﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﻭ ﮔﯿﻒ ﻫﺎ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﺻﻮﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ
- ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ
* ﻣﻨﻮﯼ ﺍﺻﻠﯽ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻮﯼ ﺍﺻﻠﯽ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻮﯼ ﺍﺻﻠﯽ
* ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎ
- ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﺯﺑﺎﻧﻪ "ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ "
- ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﺯﺑﺎﻧﻪ " ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺻﺪﺍﺩﺍﺭ"
- ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﺯﺑﺎﻧﻪ "ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﯼ ﻣﻦ "
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎ
- ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﯿﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺯﺑﺎﻧﻪ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﺑﺎﻧﻪ "ﻫﻤﻪ"
- ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﯿﻦ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎ
* ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯼ ﻣﺨﻔﯽ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻭﺵ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯼ ﻣﺨﻔﯽ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺍﻋﻼﻥ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯼ ﻣﺨﻔﯽ

جعبه دانلود 

برچسب ها: ﻣﻮﺑﻮﮔﺮﺍﻡ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪ ‏( 95/03/01 ‏) ﺨﻪ،
ارسال توسط صادق حسن زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
برند تلفن همراه شما چیست؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ